Missie en visie

Missie

De v.z.w. Woon-en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw stelt zich tot doel :

“een optimale menselijke en kwalitatieve huisvesting en zorgverlening tegen een minimale kost aan de bejaarde bewoner te bieden door : 

 • een doelmatige en geïntegreerde zorgverlening in de brede zin te verschaffen

 • de inspraak van de bejaarde bewoners en hun familie te benutten om een ‘thuis’-situatie beter na te streven

 • de motivering van en voortdurende efficiënte samenwerking tussen alle medewerkers te bevorderen

 • te investeren in permanente bijscholingen en sturing van de medewerkers om hun deskundigheid en zelfsturend vermogen continu te verhogen

 • nieuwe initiatieven te ontwikkelen in de lijn van de maatschappelijke evoluties."

Wij vinden het belangrijk aan bejaarde bewoners die zwaar zorgbehoevend zijn of worden, te verzekeren dat zij in ons Woon-en zorgcentrum kunnen opgenomen blijven.

Wij geloven dat dit doel het best geïnspireerd wordt door een christelijke levensvisie.

De organisatie wordt vanuit de christelijke inspiratie uitgebouwd in dienst van de bewoners en hun familie en met respect voor eenieders geloofsovertuiging. 

Ieder personeelslid onderschrijft dat hij of zij deze fundamentele doelstelling zal vrijwaren, hetzij door er bewust aan mee te werken, hetzij door loyaal het christelijk karakter van de organisatie te eerbiedigen. 

Beide wijzen van engagement zijn verschillend, maar gelden als gelijkwaardig. 

Visie & waarden 

Wij, actief in de v.z.w. Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw

 • Wij geloven in de rechten, de waardigheid en de verantwoordelijkheid van alle mensen.
 • Wij geloven in de waarde en de rijkdom van de ouderdom als specifieke levensfase, ook als dit gepaard gaat met fysische en / of psychische achteruitgang en toenemende afhankelijkheid.
 • Wij geloven dat iedere bejaarde bewoner recht heeft op palliatieve zorg en een menswaardig levenseinde.
 • Wij geloven dat de geboden zorg professioneel, liefdevol en gevoelig hoort te zijn.
 • Wij geloven dat het bieden van een optimale menselijke en kwalitatieve huisvesting en zorgverlening aan bejaarden de kern van onze dienstverlening dient te zijn.
 • Wij geloven dat onze dienstverlening optimaal wordt door middel van een groeiproces, waarbij iedere medewerker - als schakel in een kwaliteitsketen - zijn individuele en groepsverantwoordelijkheid opneemt, om systematisch en continu zijn werkwijze en houding te verbeteren met behulp van kwaliteitstechnieken en met oog voor flexibiliteit en brede interne en externe klantgerichtheid.
 • Wij geloven dat voortdurende bijscholingen, de individuele groei en zelfzorg van de medewerkers essentieel zijn om de organisatiedoelen en arbeidskwaliteit te bereiken. 
 • Onze zorg- en dienstverlening is continu en langdurig van aard en wij bieden ze op een systematische en methodische, transdisciplinaire en wetenschappelijk verantwoorde wijze.
 • Wij geloven dat de kwalitatieve dienstverlening gebeurt vanuit respect voor de menselijke waardigheid en privacy en gericht wordt op het behoud van en de eerbied voor de grootst mogelijke zelfontplooiing, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de mogelijkheid tot sociale contacten ingebed in een omgeving die reactiverend, therapeutisch of relaxerend kan zijn met een ruim en gevarieerd animatie- aanbod als antwoord op de vrije tijd.
 • Wij geloven in de therapeutische kracht van de lach, het effect van een vriendelijk woord en respectvolle bejegening.
 • Wij geloven dat onze hulp- en dienstverlening dient aan te sluiten bij de individuele noden en behoeften van de bejaarde bewoners en hun familieleden, gericht op hun individueel en collectief welbevinden en met een luisterend oor voor inspraak.
 • Wij geloven dat het onze plicht is iedere bejaarde te helpen vanuit zijn recht op dienstverlening en eenieder in nood vanuit onze christelijke levensbeschouwing en maatschappelijke verantwoordelijkheid en dit ongeacht zijn filosofische of religieuze overtuiging, zijn nationaliteit, zijn etnische afkomst of huidskleur.
 • Wij geloven in een integraal aanbod van residentiële bejaardenzorg ingebed in samenwerkingsverbanden met de regionale bejaarden- en thuiszorg, met ziekenhuizen, andere welzijnsvoorzieningen en socio-culturele organisaties, zo mogelijk gekruid door een sociaal Europa.
 • Wij geloven dat wij de overheden dienen te stimuleren om mee te werken aan een betaalbare zorg en een grotere maatschappelijke waardering voor zorgverlening aan mensen.