NIEUWS & ACTIVITEITEN

 

Bericht aan alle bewoners, familieleden, vrienden, medewerkers en vrijwilligers dd. 29/06/2020

 

Beste bewoner, beste familie,                                                                               29/06/2020

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

 

Betreft: bezoekregeling vanaf woensdag 1 juli 2020

 

 

Eerst en vooral willen we alle bezoekers die tijdens het bezoek rekening hielden met de voorzorgsmaatregel, van harte te danken! Onze bewoners genoten net als jullie van deze contacten. Stilletjes aan, kunnen we dankzij onze gezamenlijke inspanningen, overgaan tot stelselmatige versoepelingen. Om de 14 dagen bespreken we, samen met onze coördinerende en raadgevende arts, de nieuwe mogelijkheden of bij een uitbraak de inperking van toegestane mogelijkheden.

 

Hoe zien wij de nieuwe situatie?

 • Raamcontacten aan de kamers van de bewoner en de terrasbezoeken (telefonie en skypen) blijven promoten.

         Dit is een veilige vorm van bezoeken, waarbij geen voorzorgsmaatregelen nodig zijn

         U kan onbeperkt komen zonder afspraak

         U kan met verschillende mensen tegelijkertijd

 • Raambezoeken ter hoogte van de cafetaria en parking blijven mogelijk.

         Gezien de communicatie niet altijd duidelijk was, hebben we hier gezorgd voor een walkie talkie als ondersteuning.

         Voor dit bezoek hoeft u geen mondmasker te dragen of andere voorzorgsmaatregelen te nemen

         U kan met meerdere personen op bezoek komen

         Deze bezoeken kan je vooraf online inboeken via de “bezoeken.wzc-olv-roosdaal.be” en kiezen voor “raambezoeken”

 • De interne bezoeken in de cafetaria voor bewoners die mobiel zijn

         We breiden deze uit met het aantal bezoeken/week/bewoner. Een partner kan 4 keer per week komen, andere bezoekers (+ 12 jarigen)           3 keer per week.

         Voor bezoek in de cafetaria dient u zich te registreren aan het onthaal, een mondmasker te dragen en uw handen te ontsmetten. De                vrijwilliger zal u begeleiden.

         Deze bezoeken kunnen van maandag tot en met vrijdag, telkens van 13u30 tot 16u30. Voorlopig bieden wij dit nog niet in het weekend           aan, omdat we extra begeleiding met een vrijwilliger inzetten.

         Deze bezoeken kan je vooraf online inboeken via de “bezoeken.wzc-olv-roosdaal.be” en kiezen voor “interne bezoeken”

 • De interne bezoeken op de kamers voor bedlegerige bewoners

         We breiden deze uit met het aantal bezoeken/week/bewoner. Een partner kan 4 keer per week komen, andere bezoekers 3 keer per                 week.

         Voor een bezoek op de kamer, vragen wij u te registeren, handen te ontsmetten, mondmasker, handschoenen en een overschort te                 dragen.

         Deze bezoeken kunnen van maandag tot en met vrijdag, telkens van 13u30 tot 16u30. Voorlopig bieden wij dit nog niet in het weekend            aan, omdat we extra begeleiding met een vrijwilliger inzetten.

         Deze bezoeken kan je vooraf online inboeken via de “bezoeken.wzc-olv-roosdaal.be” en kiezen voor “interne bezoeken”

 

 

Wij kiezen ervoor om de deuren van het woonzorgcentrum tijdens het weekend en feestdagen gesloten te houden, omdat er dan geen controle/registratie kan gebeuren aan het onthaal, dit zowel voor bezoeken als voor het op- en afhalen van goederen.

 

Het blijft voor ons van belang om een goed evenwicht te vinden tussen veiligheid en welzijn.

De veiligheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers is een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling.  We doen beroep op ieders verantwoordelijkheidszin en begrip.

 

We staan open om tegemoet te komen aan extra noden en verwachtingen van bewoners en familieleden.

 

Met dankbare, vriendelijke en zorgzame groeten,

 

Filip Rooryck

Algemeen directeur - Dagelijks bestuurder

 

Bericht aan alle bewoners, familieleden, vrienden, medewerkers en vrijwilligers dd. 09/06/2020

 

                                                                                                                                      Roosdaal, 9/6/2020      

Beste bewoner, beste familie,

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor woonzorgcentra.

In deze nieuwe richtlijnen staat dat ieder woonzorgcentrum autonoom een aangepaste bezoekregeling dient uit te werken. De veiligheid van de bewoners en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling, waarbij gelijktijdig oog is voor het welzijn. Naast onderstaande regeling blijven telefonische contacten en skypen goede kanalen om in verbinding te blijven met elkaar.

Het Woon-en zorgcentrum O.L.Vr. heeft, na intern overleg en in samenspraak met onze coördinerende en raadgevend arts, beslist om de bezoekregeling in diverse fases in te delen. Om de bezoekregeling veilig te laten verlopen is de organisatie afhankelijk en beperkt door volgende factoren :                                                                         

- de beschikbaarheid van medewerkers (personeel en vrijwilligers),                                                                               

- de kwetsbaarheid van de bewoners; de bewoners zijn ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting zeer ernstig kunnen       zijn,                                                                                                                                                        

- de aanwezigheid van beschermingsmateriaal voor bezoekers, medewerkers en bewoners,                           

- de infrastructuur van het woonzorgcentrum (b.v. nauwe gangen, kleinere kamers - 1,5 m. afstand).

Bij ieder bezoek binnen of buiten blijven onderstaande hygiëne maatregelen steeds van kracht :

 • Social distancing (fysieke afstand), de 1.5 meter, blijven respecteren. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen. Fysiek contact blijft uitgesloten.
 • Bezoek kan plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19
 • In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) covid-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – bijvoorbeeld palliatieve – situaties.
 • Als het bezoek binnen plaatsvindt, wordt de ruimte voldoende verlucht en na ieder bezoek ontsmet.
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht : bijvoorbeeld in gemeenschappelijke tuin, een raambezoek aan de kamer van de bewoner (zonder afspraak) of een raambezoek aan de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum na het maken van een online afspraak  aan één van de 4 ontmoetingsplaatsen waar wij voor het raam plexiglas plaatsten. Intern bezoek 1, 2,  3,4 https://bezoeken.wzc-olv-roosdaal.be 
 • Vanaf 15/06/2020 willen wij, hoewel wij u blijven vragen maximaal te kiezen voor een bezoek in open lucht,

- kamerbezoek toestaan (1 bezoeker per keer) voor bewoners die volledig bedlegerig zijn

- bezoek (na online afspraak) toestaan in een gemeenschappelijke ruimte (bezoek aan een tafel met plexiglas  

  tussen bewoner en  bezoeker).                                                                                                                               

  Voor partners kan dit tot 2x per week, voor andere bezoekers geldt 1 bezoek per week per bewoner, de

  familie beslist zelf in onderling overleg wie het bezoek aflegt.

- voor terminale bewoners blijft de regel gelden dat familie meerdere malen per week en met maximum 2

  personen gelijktijdig op bezoek mag komen.

- de teamcoach/hoofdverpleegkundige zal mee bepalen of een kamerbezoek (intern) of een bezoek in een Gemeenschappelijke ruimte     (intern)  mogelijk is.

 • De bezoekers en bewoners dienen tijdens het bezoek een mondmasker te dragen wanneer de 1.5 meter afstand niet gerespecteerd kan worden. De bezoeker dient aan het onthaal zijn handen te ontsmetten, zich te registreren,  temperatuur te nemen,  mondmaker, overschort en handschoenen worden aangetrokken vooraleer deze naar de kamer van de bewoner gaat. Het bezoek duurt maximaal 30 tot 45 minuten.
 • Bij aankomst begeleidt een medewerker of vrijwilliger van de afdeling de bezoeker van het onthaal tot aan de tafel in de gemeenschappelijke ruimte of tot aan de kamer van de bewoner.  Na het bezoek begeleidt een medewerker of vrijwilliger de bezoeker van het vertrek op de kamer of de gemeenschappelijke ruimte tot hij het WZC verlaat.

 Het cafétaria wordt nog niet geopend omdat wij niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht kunnen nemen.       

De begeleiding door familie naar consultaties of een bezoek aan familieleden door de bewoner kan enkel indien de bewoner nadien 14 dagen in quarantaine op zijn kamer blijft. Wij blijven zelf de externe begeleiding van de bewoners verzekeren.

De directie kan, afhankelijk van de evolutie van het Covid-19 virus in de samenleving, na versoepeling van de maatregelen, beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden, en dit voor de gehele voorziening (b.v. bij een uitbraak, logistieke problemen, …).                    Wij zullen bovenstaande maatregelen voortdurend evalueren en bijsturen waar nodig. Wij houden u uiteraard op de hoogte van mogelijke aanpassingen.

Indien er zich problemen voordoen met betrekking tot de naleving van deze richtlijnen, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Filip Rooryck

Algemeen directeur - Dagelijks bestuurder

 

Bericht aan alle bewoners, familieleden, vrienden, medewerkers en vrijwilligers dd. 15/05/2020

 

Beste bewoner, beste familie,                                                                               

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

Wij houden eraan u te informeren over de wijze waarop wij de bezoekregeling in de volgende weken in ons woon- en zorgcentrum wensen te organiseren.

In de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid wordt aangegeven dat bezoek vanaf 18 mei 2020, waar mogelijk in open lucht of in een bezoekruimte dient door te gaan (niet op de kamer), dit om in deze eerste fase kruising zoveel mogelijk te vermijden.

Aan de andere voorzorgsmaatregelen nl. het gegeven dat alle bewoners en medewerkers best getest zijn voor er bezoek mogelijk is of het feit dat er voldoende beschermingsmateriaal aanwezig is en er voldoende medewerkers zijn om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te brengen, voldoen wij.

Alle medewerkers en vrijwilligers werden enkele weken geleden getest en niemand bleek drager te zijn van het Covid-19 virus. Sedert 13/05/2020 weten wij dat alle bewoners die op vrijwillige basis getest werden (67 van de 110 aanwezige bewoners) ook vrij zijn van het Covid-19 virus.

Wij willen er alles aan doen om deze situatie te behouden! Dit is het resultaat van de dagelijkse inzet van alle bewoners, familieleden, bezoekers en van al onze medewerkers en vrijwilligers.

In een eerste fase kiezen wij ervoor om het bezoek zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden.

Dit kan voor meer dan 70% van onze bewoners aan het raam van hun kamer, namelijk voor alle bewoners die verblijven op dienst A0, dienst Co en C1 (kant brandweg) en dienst BW, en door het kippen van het raam (het volledig opendoen van het raam wordt afgeraden tenzij er zeker 2 meter afstand gehouden wordt). Wij herhalen dat het naleven van social distance essentieel is om het Covid-19 virus buiten te houden.

Voor bewoners die niet aan het raam van hun kamer kunnen bezocht worden, nl. voor de bewoners die op dienst A1 en op dienst C1 (kant parking) verblijven, bestaat enerzijds de mogelijkheid om de bewoners te ontmoeten (achter de nadarhekkens) op het terras van hun afdeling of via het maken van een online afspraak op https://bezoeken.wzc-olv-roosdaal.be (handleiding in bijlage) aan één van de 4 ontmoetingsplaatsen waar wij voor het raam plexiglas plaatsten.

Het bezoek op afspraak gaat door tijdens de week van maandag tot vrijdag van 13u30 tot 16u30 (uitzondering feestdagen).

Er zal een raambezoek van 30 minuten kunnen ingeboekt worden, beperkt tot één bezoek per bewoner per week. Dit is een beperkte bezoekregeling om alle bewoners de kans te geven om hun familielid eens per week te kunnen spreken/zien.

Om de bewoner naar de ontmoetingsplaats te begeleiden dienen wij personeel in te zetten, vandaar dat wij de bezoekregeling op afspraak beperken tot bovenstaande tijdstippen.

Deze ontmoetingsplaatsen bevinden zich aan de polyvalente zaal (A & B) (toegankelijk via de parking, aangeraden voor bezoekers die moeilijk ter been zijn) en aan het terras van het cafétaria (C & D) (toegankelijk via de straat de Varing en onze binnentuin).

We vragen uitdrukkelijk om met uw wagen niet tot aan het terras te rijden van de cafétaria: dit is gevaarlijk voor andere bezoekers, kinderen, … die vaak in onze binnentuin rondlopen.

Voor het bezoek aan de ramen van de bewonerskamers of aan het terras van een afdeling is geen afspraak nodig, al kan u best uw familielid of een medewerker telefonisch verwittigen dat u zich aan het terras of aan het raam bevindt. Doe deze bezoeken bij voorkeur in de namiddag.

Om gebruik te maken van de raamcontacten aan de plexiglazen kan dit enkel en alleen door vooraf in te boeken via de bovenstaande link, gezien we hier wat logistieke ondersteuning moeten voorzien.

Voor bewoners die bedlegerig zijn (die geen 30 minuten kunnen zitten) of voor terminale bewoners staan wij individuele en gemotiveerde uitzonderingen toe.

Er wordt, alleen voor hen, in beperkte mate bezoek op de kamer toegestaan na afspraak en na het nemen van alle mogelijke beschermingsmaatregelen (mondmasker voor bewoner en bezoeker, plastieken schort, temperatuurcontrole bij de ingang van het woonzorgcentrum en handalcoholgel). Wij stellen dit materiaal ter beschikking tegen aankoopprijs van 4 euro, dit  is voor éénmalig gebruik. Wij staan het gebruik van ander beschermingsmateriaal niet toe o.w.v. de veiligheid. De teamcoach/hoofdverpleegkundige brengt de betrokken families op de hoogte. Indien u niet gecontacteerd wordt, is de kans klein dat wij een kamerbezoek toestaan, al zullen wij uw schriftelijke motivatie steeds nakijken en beoordelen. Voor deze bezoeken op de kamer vragen wij om 1 en hetzelfde familielid aan te duiden. Er wordt geen fysiek contact met de bewoner toegestaan en de kamer blijft open ter controle. De bezoektijd wordt ook hier beperkt tot 30 minuten.

Wij werken eraan om in de toekomst een ontmoetingsruimte in te richten waardoor u na afspraak binnen kan komen (b.v. in het geval van slecht weer), de bewoner zal in die ontmoetingsruimte achter plexiglas kunnen spreken met één en steeds dezelfde, door de familie en de bewoner, gekozen contactpersoon. Deze ruimte zal na ieder bezoek ontsmet worden.

Deze bezoeken zullen beperkt worden tot 20 minuten en 10 minuten tijd voor ontsmetten van de ruimte.

Wij wensen bovenstaande bezoekregeling na 1 maand te evalueren.

Wij staan open voor alle constructieve voorstellen die de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid respecteren én de veiligheid van al onze bewoners en medewerkers verzekeren.

Naast de bezoeken blijft de mogelijkheid bestaan om met uw familielid te bellen of te skypen.

We rekenen erop dat alle bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en niet op bezoek komen indien men de laatste 14 dagen symptomen van Covid-19 gehad heeft.

Het is niet toegestaan de nadarhekken te negeren door ernaast te gaan om dichter bij het raam te komen. Het is evenmin toegestaan om voeding of drank via het raam door te geven omdat wij alle goederen die het woonzorgcentrum binnenkomen 72 u. in quarantaine willen plaatsen.

Wij rekenen op uw volledige medewerking en begrip voor deze bezoekregeling.

Met dankbare, vriendelijke en zorgzame groeten,

 

Filip Rooryck

Algemeen directeur - Dagelijks bestuurder

 

 

Bericht aan alle bewoners en bezoekers van onze Groep van Assistentiewoningen dd. 08-05-2020

 

Beste bewoner van onze Assistentiewoning,

Beste bezoeker, 

 

De richtlijnen m.b.t. de bezoekregeling gelden voor de woonzorgcentra en voor de Groep van Assistentiewoningen, die infrastructureel gelinkt zijn aan een woonzorgcentrum vanaf 18 mei 2020

 

Wij lezen in de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat zij een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid essentieel vinden. Ze wijzen erop dat : "Wanneer we te restrictief zijn om de veiligheid te garanderen, riskeren we het menselijke uit het oog te verliezen. Wanneer we alleen kijken naar het warmmenselijke, wordt het onveilig. Het bezoek moet in dit kader georganiseerd worden en bijdragen aan de noden en het psychologisch en relationeel welbevinden van de betrokkenen."

 

Bij de bezoekregeling die de voorziening tegen 18 mei uitwerkt dienen volgende  bepalingen te worden opgevolgd: 

- Social distancing wordt maximaal gerespecteerd !

- Per bezoekmoment wordt maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten. We vragen dat zoveel mogelijk

  dezelfde personen op bezoek komen.

- Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek

  geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.

- Bezoek vindt, waar mogelijk plaats in open lucht.

- Alle bezoekers dragen steeds een mondmasker.

- Er wordt aangeraden om ieder bezoek te registreren.

- Bezoeken door de bewoner aan de thuiscontext blijven voorlopig uitgesloten.

 

Voor alle duidelijkheid houden wij eraan erop te wijzen dat bewoners van een assistentiewoning die infrastructureel verbonden is met een woonzorgcentrum NIET vallen onder de richtlijnen om maximaal tot 4 personen thuis uit te nodigen, die vanaf 10 mei gelden voor mensen die niet in een voorziening verblijven.

Voor assistentiewoningen blijven de bestaande richtlijnen van kracht en wordt aangeraden het bezoek te blijven beperken tot 1 vaste bezoeker (mantelzorger) en dit ook na 18 mei.

Wij begrijpen dat jullie erop gehoopt hadden dat de bestaande maatregelen versoepeld zouden worden en dat deze boodschap ontgoochelend kan zijn.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking om zo een tweede golf van het COVID-19 virus te voorkomen.

 

Met vriendelijke en zorgzame groeten,

 

Filip Rooryck

Algemeen Directeur

 Bericht aan alle bewoners, familieleden, vrienden, medewerkers en vrijwilligers dd. 26/04/2020
 

Beste bewoner, beste familie,                                                                               

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

Ons woonzorgcentrum werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid geselecteerd voor de afname van Covid-19 testen bij onze medewerkers.

Aangezien ons woonzorgcentrum tot op heden gespaard bleef van een uitbraak, oordeelde het Agentschap dat het niet aangewezen was ook de bewoners te testen.

Op maandag 20 april hebben wij alle medewerkers ingelicht over het belang en de wijze van afname van de test door de arbeidsgeneesheer op woensdag 22 april.

Een testafname is niet aangenaam en sommige medewerkers hebben getwijfeld, maar uiteindelijk is iedereen er zonder uitzondering voor gegaan.

Wie niet diende te werken op woensdag is vrijwillig naar het werk gekomen voor een testafname. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor hun  deelname!     

Op woensdag 22 april 2020 hebben alle actieve medewerkers (ook alle jobstudenten en vrijwilligers), 100 in totaal, op vrijwillige basis aan de test deelgenomen.

 

Wij kunnen u nu meedelen dat blijkt uit de testresultaten dat geen enkele van onze 100 medewerkers besmet is met Covid-19! Dit schitterend resultaat toont nogmaals aan dat onze medewerkers sinds de aanvang van de Corona-crisis de hygiëne maatregelen stipt naleven, niet alleen op het werk, maar ook thuis.       

Wij zijn als één team fier op dit bemoedigende resultaat dat ons energie geeft en hoop!

Wij zijn er nu, meer dan ooit, van overtuigd dat wij nauwgezet doorgaan met het strikt naleven van alle hygiëne maatregelen (handen wassen, social distance, beschermmaterialen dragen).    De glimlach van onze bewoners, hun vertrouwen, hun ingetogenheid en medewerking geeft ons de kracht om door te gaan op dit elan.  Wij zijn dankbaar voor de dagelijkse uitingen van respect en waardering van familie en bezoekers.

 

Wij houden eraan om de meerderheid van alle familieleden en bezoekers te bedanken voor het naleven van de social distance bij hun raambezoek (1,5 meter) en hun vertrouwen in ons.

Wij betreuren de inbreuken die sommige bezoekers maakten op de na te leven maatregelen.   Het is niet toegestaan de nadarhekken te negeren door ernaast te gaan om dichter bij het raam te komen. Het is evenmin toegestaan om voeding of drank via het raam door te geven omdat wij alle goederen die het woonzorgcentrum binnenkomen 72 u. in quarantaine willen plaatsen.

Dergelijke inbreuken bedreigen het broze evenwicht dat wij nu bereikt hebben, het doet mogelijks alle dagelijkse inspanningen van onze bewoners en medewerkers in één klap teniet.

Hier worden wij verdrietig en boos van én wij willen deze inbreuken kunnen voorkomen. Ik vraag dan ook dat iedereen, zowel bewoners, bezoekers als personeel, die bezoekers aanspreekt die de maatregelen niet naleven, en hen wijst op de social distance afspraken en de consequenties van inbreuken!

Het lijkt alsof wij nu een zekere voorsprong opgebouwd hebben, maar één inbreuk kan zorgen voor een domino-effect. Eén inbreuk kan één dominosteen doen wankelen en doen omvallen en alle andere meeslepen in zijn val.  

Wij wensen dat de bewoners van de zon kunnen genieten op één van de terrassen zonder angst dat een bezoeker te dichtbij komt.

Wij rekenen op jullie begrip, steun én medewerking en houden jullie verder op de hoogte.

 

Met dankbare & zorgzame groeten,

Filip Rooryck - Algemeen directeur - Dagelijks bestuurderBericht aan alle bewoners, familieleden, vrienden, medewerkers en vrijwilligers dd. 16/04/2020
 

Beste bewoner, beste familie,

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

Op 16 april 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad dat er "onder strikte voorwaarden" bezoek kan toegestaan worden aan bewoners in een woonzorgcentrum. 

Deze strikte voorwaarden houden onder meer in dat de familie van de bewoner 1 contactpersoon aanduidt, die als enige van de familie de bewoner mag bezoeken de komende maanden.

Deze aangeduide contactpersoon mag de laatste 14 dagen geen symptomen van het Covid-19 virus vertoond hebben.

Deze contactpersoon dient bij een bezoek de social distance maatregel en de hygiëne maatregelen te respecteren.

Dit betekent dat bij een bezoek aan een bewoner het niet toegestaan is om een hand, knuffel of kus te geven.

Dit betekent dat de contactpersoon bij een bezoek een mondmasker dient te dragen.                

Een mondmasker dat bij voorkeur uit de verpakking gehaald wordt en aangetrokken wordt onder toezicht bij het betreden van het woonzorgcentrum. Noch het mondmasker noch ander beschermingsmateriaal kan door ons ter beschikking gesteld worden wegens schaarste van deze materialen.

Deze strikte voorwaarden verplichten ons om de  temperatuur van de contactpersoon bij het betreden van het woonzorgcentrum te meten.

Verder houdt dit in dat wij geen bezoek kunnen toestaan in de gangen of op de kamers van het woonzorgcentrum omdat wij daar de social distance van 1,5 meter onmogelijk kunnen naleven.

 

In het radioprogramma De Ochtend op Radio 1 heeft onze eerste minister, Mevr. Sophie Wilmès, deze maatregel verder toegelicht en erop gewezen dat het om een mogelijkheid gaat en niet om een verplichting.

 Dankzij de dagelijkse inspanningen van onze bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers hebben wij tot op vandaag geen uitbraak van het Covid-19 virus in ons woonzorgcentrum. Wij wensen er alles aan te doen om dit zo te houden. De situatie is zeer delicaat en kan zeer snel omslaan naar scenario's die u de laatste dagen in de pers kon lezen.

 Vandaag is het volgens ons nog veel te vroeg om bezoekers toe te laten.

De meerderheid van onze bewoners, maar ook vele familieleden hebben ons te kennen gegeven het daarmee eens te zijn. De medewerkers, die nauwgezet zowel op het werk als privé, zowel de hygiëne als de social distance maatregelen naleven, gaven te kennen dat ze schrik hadden dat al hun inspanningen door dit bezoek zonder voorbereiding toe te staan, voor niets zouden zijn.

 Wij wensen u erop te wijzen dat bezoeken kunnen aan de ramen van onze bewoners, deze kunnen in kipstand geplaatst worden, waardoor een gesprek heel goed mogelijk is.

Concreet betekent dit dat alle bewoners van AO (30) van CO (13) en 7 bewoners van C1 een bezoek kunnen krijgen aan het raam. Wat de bewoners van Beschermd Wonen betreft, kan in overleg met onze medewerkers een bezoek aan hun afgeschermde tuin gebracht worden, waardoor een gesprek met deze 27 bewoners mogelijk is. In totaal komen wij zo aan 77 van de 115 bewoners waar zonder al te veel belasting van onze medewerkers een bezoek veilig kan verlopen.

Voor de bewoners van de afdeling A1 (30) en C1 (6) en kortverblijf (2) kan na telefonisch contact met onze medewerkers een raambezoek gepland worden in het cafétaria. Zolang in onze maatschappij de social distance regels van kracht zijn geven wij de voorkeur aan deze vorm van bezoek.

Wij houden eraan al onze bewoners, hun familieleden en vrienden, al onze medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor het dagelijks strikt naleven van de hygiëne en social distance maatregelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor deze beslissing in het belang van onze bewoners en medewerkers op uw begrip en medewerking kunnen rekenen en danken u hiervoor bij voorbaat.

 Wij houden u verder op de hoogte.

                                         

Met zorgzame groeten, 

Filip Rooryck

Algemeen Directeur

 

Bericht aan alle bewoners, familieleden, vrienden, medewerkers en vrijwilligers dd. 12/04/2020Zalig Pasen aan alle bewoners, hun familie en vrienden, aan onze medewerkers en hun familie, aan al onze vrijwilligers!

Tot op vandaag hebben wij geen indicatie van een covid-19 besmetting bij onze bewoners of medewerkers.

Wij blijven uiterst alert, nemen alle voorgeschreven maatregelen in acht.

Wij danken al onze medewerkers voor hun dagelijkse inzet.

Wij danken de familie en vrienden om op een andere wijze in contact te blijven met onze bewoners.

Wij danken onze bewoners, hun familie en vrienden én onze vrijwilligers om hun sereniteit en om hun dankbaarheid naar onze medewerkers.

Wij danken de burgemeester en zijn medewerkers voor hun betrokkenheid en steun.

Wij staan er samen voor en gaan er samen door!
 

Wij houden u op de hoogte via facebook, onze website (Nieuws) en mailings.

 

Met zorgzame groeten,

Filip Rooryck

Algemeen directeur- Dagelijks bestuurder

  

Bericht aan alle bewoners, familieleden, vrienden, medewerkers en vrijwilligers dd. 08/04/2020

                                                                                                                               

Beste bewoner, beste familie,

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

Wij kunnen jullie meedelen dat de 2 bewoners, die getest werden omdat zij symptomen vertoonden die konden wijzen op een mogelijke besmetting met het corona Covid-19 virus, een negatieve uitslag hadden.

Wij houden eraan u mee te delen dat wij niet behoren tot één van de 85 woonzorgcentra waar vandaag en morgen door de Vlaamse overheid bewoners en/of medewerkers getest worden. Voor Vlaanderen zijn er momenteel 11.243 testkits, met die testcapaciteit is er terecht voorrang gegeven aan woonzorgcentra die te kampen hebben met een hoog aantal bewoners en/of zorgpersoneel met Covid-19 ziekteklachten. Meer bepaald worden 55 woonzorgcentra die op het moment van de selectie kampten met de grootste uitbraken of het hoogste risico op uitbraak getest, naast 30 woonzorgcentra die op het moment van de selectie gelukkig nog lage aantallen of geen zieke bewoners of zorgmedewerkers telden.

In de media is er af en toe sprake dat zorgmedewerkers niet voldoende voorbereid zouden zijn of opgeleid zouden zijn om met een uitbraak om te gaan.

Wij hebben voor al onze medewerkers 3 e-learnings ontwikkeld waardoor zij kennis hebben van het Covid-19 virus en van de wijze waarop zij dienen om te gaan met beschermingsmateriaal.

Wij zijn, hoewel bezorgd om onze  2 bewoners die herstellen van andere dan covid-19 aandoeningen in het ziekenhuis, blij met het nieuws dat er voorlopig nog geen covid-19 vastgesteld is bij één van onze bewoners of medewerkers. Wij hebben in deze Goede Week onze bewoners geïnformeerd waar zij kerkdiensten kunnen volgen via radio, tv of livestream. 

Wij zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen, brieven van kinderen, adolescenten, familieleden, vrienden, vrijwilligers, de steun van allerhande verenigingen, zelfstandigen…Zo trakteerde Has Grill & Snack uit Meerbeke onze medewerkers op lekkere pizza's!

Wij willen ook de burgemeester en medewerkers van de gemeente bedanken voor hun blijken van betrokkenheid en bijstand waar mogelijk (nadar-hekkens om onze terrassen af te sluiten zodat onze bewoners 'veilig' kunnen genieten van de zon, panelen waar familie/vrienden/inwoners van de gemeente steunbetuigingen kunnen aan bevestigen).

Wij danken de familieleden en vrienden van onze bewoners voor het naleven van onze voorzorgsmaatregelen, voor hun berichten en hun bezoeken aan het raam, voor het blijven onderhouden van (digitaal) contact, voor hun steun aan onze bewoners en medewerkers!

Wij blijven, gesterkt door het goede nieuws, overtuigd en gemotiveerd om de komende dagen en weken zeer stipt alle hygiënische maatregelen na te leven zowel op het werk als thuis.

Wij staan er borg voor alle bewoners goed te verzorgen en hen bij te staan.

Wij zijn trots op de dagelijkse inzet van al onze medewerkers in deze moeilijke tijden zowel op het werk als thuis!  Wij zijn hen zeer dankbaar, zij verdienen al onze waardering en diep respect.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met zorgzame groeten,

 

Filip Rooryck

Algemeen directeur- Dagelijks bestuurder

 

Bericht aan alle bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers dd. 06/04/2020

                                                                                                                               

Beste bewoner, beste familie,

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

Wij vernamen dat de bewoner die in het ziekenhuis opgenomen werd omdat hij symptomen vertoonde van een corona (covid-19) besmetting, negatief testte op het virus.

Wij hopen op een spoedig herstel van onze bewoner en terugkeer naar ons woonzorgcentrum.

Uiteraard zullen wij bij de terugkeer preventief de nodige maatregelen treffen in functie van het welzijn van deze bewoner en dat van al onze bewoners en medewerkers.

Wij testen vandaag uit voorzorg preventief de 2 bewoners die zondagvoormiddag koorts hadden al dan niet in combinatie met een hoest.

Zondagavond stelden wij bij geen enkele bewoner of medewerker, een verhoging vast.

Ook maandagochtend (06/04/2020) werd er bij geen enkele bewoner of medewerker koorts (>37,5°) vastgesteld.

Wij zijn, hoewel bezorgd om onze bewoner die hersteld in het ziekenhuis, blij met het nieuws dat er voorlopig nog geen covid-19 vastgesteld is bij één van onze bewoners of medewerkers.

Wij blijven overtuigd en gemotiveerd om de komende dagen en weken zeer stipt alle hygiënische maatregelen na te leven zowel op het werk als thuis. 

Wij zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen, brieven van kinderen, adolescenten, familieleden, vrienden, vrijwilligers, allerhande verenigingen, zelfstandigen…

Wij ontvingen voor onze medewerkers pralines van Leonidas. Tevens kwam er een bos mooie rode rozen, die wij in de buurt van onze prikklok opstelden, aan één roos prijkt een kaartje met de boodschap "Dank u"…dat raakt ons én bemoedigt ons.

Wij zijn trots op de dagelijkse inzet van al onze medewerkers in deze moeilijke tijden zowel op het werk als thuis!

Wij staan er borg voor alle bewoners goed te verzorgen en hen bij te staan en vragen aan de bewoners en de familie om in contact met elkaar te blijven en zo het isolement van de quarantaine te doorbreken (dit kan via gsm, telefoon of skype)!

Wij staan er met zijn allen voor en gaan er met zijn allen door!

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met zorgzame groeten,

Filip Rooryck

Algemeen directeur- Dagelijks bestuurder

 

Bericht aan alle bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers dd. 05/04/2020 

 

Beste bewoner, beste familie,

Beste medewerker, beste vrijwilliger,

 

Wij hebben gisterenavond, op 04/04/2020, vastgesteld dat 1 bewoner vermoedelijk besmet is met het Corona (Covid-19) virus. Deze bewoner is gisterenavond opgenomen in het ziekenhuis. 

Wij namen contact met de Coördinerend Raadgevend Arts, Dr. Deman, en hebben het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte gebracht.

Wij hebben voor de betreffende bewoner een test aangevraagd die ons uitsluitsel zal geven.

In afwachting daarvan werden de bewoners, die met deze bewoner in contact kwamen, gisterenavond op hun kamer in quarantaine geplaatst en dit uit voorzorg om onze andere bewoners en onze medewerkers te beschermen. Bij het betreden van de kamers van deze bewoners zullen onze medewerkers alle nodige beschermende maatregelen treffen.

Er is gisterenavond een dringend verzoek gestuurd naar diverse overheidsinstanties om testmateriaal te ontvangen voor onze bewoners en medewerkers. Zodra daar een antwoord op komt zullen wij communiceren.

Aangezien onze bewoners 3 weken in quarantaine zijn en geen bezoek van buitenaf ontvangen, kan het vermoeden ontstaan dat één van onze medewerkers besmet is of was met het virus zonder symptomen te vertonen.

Onze medewerkers en de weinige vrijwilligers hebben de laatste 3 weken nauwgezet hun temperatuur tweemaal per dag gemeten, en zodra de overheid ons chirurgische mondmaskers ter beschikking stelde, hebben zij deze de laatste 12 dagen zeer stipt gedragen.

Niemand van onze medewerkers hoeft zich dan ook schuldig te voelen. Wij zijn trots op hun dagelijkse inzet in deze moeilijke tijden zowel op het werk als thuis!

Wij staan er borg voor alle bewoners te verzorgen en hen bij te staan. Wij staan er met zijn allen voor en gaan er met zijn allen door!

Blijf onderling de nodige afstand bewaren waar dat mogelijk is, blijf alle nodige voorzorgen en hygiënische richtlijnen volgen, blijf kalm en steun elkaar.

Ik reken op eenieders verantwoordelijkheid.

Wij begrijpen dat u hierbij vragen kan hebben, en dat deze besmetting aanleiding kan geven tot ongerustheid. Aarzel niet ons aan te spreken of ons te contacteren via info@wzc-olv-roosdaal.be of telefonisch op 054/33.27.00. We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met zorgzame groeten,

 

Filip Rooryck

Algemeen directeur- Dagelijks bestuurder

 

 

Nieuwsbrief voor de bewoners van onze Groep van Assistentiewoningen dd. 01/04/2020

                                                                                         

Beste Mevrouw,

Beste Heer,

 

Wij hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen ontvangen die wij ter voorkoming van de verspreiding van het Corona Virus (Covid-19)  in de erkende groepen van assistentiewoningen (GAW) dienen toe te passen vanaf 31/03/2020. Hieronder beschrijven wij u de belangrijkste maatregelen, de volledige informatie kan u vinden op de website: www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19

 

Een individuele assistentiewoning(AW) is de private woning van de bewoner. Dit betekent dat alle beschermende maatregelen die van toepassing zijn voor ALLE BURGERS ook gelden voor de bewoners van de AW. Je bent verplicht om THUIS (in je eigen AW) te blijven en contact met anderen dan de samenwonende partner zoveel mogelijk te vermijden.

Maaltijden samen nuttigen is niet toegestaan, tenzij als bijvoorbeeld de ene AW bewoner voor de andere als mantelzorger instaat en kookt, dan mag er wel nog samen gegeten worden.

Toch blijft bij ieder contact met anderen de boodschap van kracht "Was/ontsmet je handen"!

 

Iedere bewoner respecteert de algemene hygiënenormen en laat minimum 1.5 meter tussen elkaar (behalve bij partners). Het contact met de mede bewoners wordt zoveel mogelijk beperkt en vindt enkel plaats mits het respecteren van voldoende afstand en in open ruimte. De gemeenschappelijke afgesloten zitruimten mogen NIET meer gebruikt worden en zullen bijgevolg afgesloten worden. De terrassen en de tuin mogen wel nog gebruikt worden, mits voldoende afstand tussen elkaar te houden.

De overheid vraagt ons om bij inbreuken de toegang tot de terrassen en tuinen af te sluiten. Laat het in het belang van alle bewoners niet zover komen.

 

ENKEL NOODZAKELIJKE VERPLAATSINGEN zijn toegestaan, zoals naar de winkel/bank. Niet dringende verplaatsingen zijn verboden voor alle bewoners. Tenzij u de zorg voor kwetsbare personen opneemt, dan is een verplaatsing wel toegestaan. Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan enkel met de samenwonende partner of met één vriend(in). Bewaar ook hier 1.5 meter afstand en beperk het aantal contacten met vrienden tot een minimum.

 

Bewoners die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 en waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is, blijven in hun eigen flat en leven de maatregelen over zelfisolatie strikt na. Ze nemen contact op met hun huisarts en lichten de directie van het woonzorgcentrum in. De directie van het woonzorgcentrum dient deze infectieziekte aan te geven aan het Agentschap Zorg- en Gezondheid. Een medewerker van het WZC kan u ook helpen met het opzetten van de nodige zorg- en dienstverlening om de zelfisolatie te kunnen bestendigen.

 

Toegang tot de GAW is nog mogelijk voor:

 • De medewerkers van het woonzorgcentrum: poetsdienst, maaltijden brengen, hulpverlening, …
 • De thuisverpleegkundigen, huisartsen en andere professionele zorgverstrekkers (bijvoorbeeld: kinesist, logopedist, …)
 • De thuiszorg zoals familiehulp, familiezorg, landelijke thuiszorg, …
 • Mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren. Beperk dit bij voorkeur door één persoon. Meer hierover te vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

ð Bijgevoegd kan u een brief vinden waarin we de bevraging doen wie er bij u langskomt.

ð We verwachten de brief ten laatste tegen 7/4/2020 terug. U mag deze bezorgen aan het personeel die de maaltijden brengen.

 

 

Opgepast, volgende zorg/dienstverleningen zijn nu verboden in de GAW:

 • Schoonmaaksters door medewerkers van een externe firma
 • Kappers
 • Medische pedicure (podologen mogen wel nog bij dringende problemen)
 • Extern bezoek: beperk bezoek tot één mantelzorger.

 

Alle maatregelen zijn gelden voorlopig tot en met 19 april 2020, maar ga ervan uit dat deze verlengd worden minstens tot 30 april 2020 !

 

U kan onze facebook pagina en de website volgen. Wij posten daar, naast informatie over activiteiten, ook de nieuwe richtlijnen op.

 

Om de communicatie nog vlotter te laten verlopen, vragen wij u om uw mailadres en dat van uw familie door te zenden naar info@wzc-olv-roosdaal.be , dan kunnen we u sneller bereiken via een omzendbrief.

 

Mochten er nog verdere vragen zijn, mogen jullie steeds contact opnemen op het nummer: 054/33.27.00.

 

Wij rekenen op eenieders begrip en medewerking ! Zorg voor jezelf en voor elkaar door naleving van de hygiënemaatregelen en het bewaren van de social distance/ de afstand van 1,5 meter.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Directie en medewerkers van de v.z.w. Woon-en zorgcentrum

 

NIEUWSBRIEF AAN DE FAMILIELEDEN/BEZOEKERS dd. 24/03/2020

Beste allen,

 

Ondertussen zijn onze bewoners al 11-tal dagen in afzondering. We doen ons uiterste best om jullie familielid te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode.

 

Iedereen (zorgpersoneel, keukenpersoneel, interieurverzorgers, administratief personeel …) probeert zijn steentje bij te dragen om een aangename woon/leef/werkomgeving te creëren. Er zijn al heel wat leuke initiatieven gekomen: een personeelslid die haren verzorgd en knipt omwille dat de kapper niet meer komt, kaartjes en boodschappen met bewoners schrijven bestemd voor hun dierbaren,  skype met de familie mogelijk maken, …

 

We hebben energie om positief verder te gaan. We halen ook heel wat positieve moed door de steun van externen: optreden van Walter Evenepoel met zijn band op onze binnentuin, bewoners van de assistentiewoningen die komen applaudisseren zijn met geschilderde tekeningen en teksten, kaartjes, tekeningen van kinderen, mails, steunbetuigingen via facebook, … Aan iedereen een oprechte dank je wel voor de lovende woorden, de dankbaarheid die we mochten ontvangen!

 

Jullie kunnen 2 bijlagen bij deze mail vinden: eentje rond het opstarten van mondmaskers en eentje rond was instructies.

 

 

Mochten er nog bijkomende vragen zijn, mogen jullie uiteraard contact opnemen.

 

Vele groetjes vanuit Pamel  😊


BRIEF AAN DE FAMILIELEDEN/BEZOEKERS dd. 20/03/2020

Beste allen

 

Via mailings wensen wij jullie verder te informeren rond jullie familielid en de gang van zaken in ons Woon-en zorgcentrum gedurende de quarantaine die zeker al tot 19/04/2020 duurt.

We hebben vernomen dat de infobrief, die aan de contactpersoon van de familie vrijdag verstuurd werd, bij bepaalde families nog niet terecht is gekomen. Jammer, dit werd verzonden met prior. Dit communicatiekanaal is sneller en efficiënter.

 

Andere communicatiekanalen :

We hebben gemerkt dat telefonisch contact niet altijd evident is, ook gezien de afdelingen geen rechtstreekse lijn hebben en het zorgpersoneel continu taken aan het vervullen is. Om de communicatie te vergemakkelijken, willen wij u de mailadressen van de leidinggevenden doorgeven. Voor alle duidelijkheid: dit is voor niet dringende communicatie, gezien ook niet iedere dag iedereen aanwezig is. Wenst u informatie rond uw familielid, dan kan de teamcoach (hoofdverpleegkundige) een mailtje sturen (met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent) en dan belt ze u op, op een moment dat ze tijd kan maken om uw vragen te beantwoorden. Via mail gaan we de informatie miniem houden, gezien de privacy wetgeving.

 

Hierbij de namen van de teamcoachen per afdeling om informatie in te winnen rond gezondheidstoestand van uw familielid:

•             Dienst A0: Adriana Antoczenko, met mailadres adriana@wzc-olv-roosdaal.be

•             Dienst A1: Marijke Van Dijck, met mailadres marijke.vandyck@wzc-olv-roosdaal.be

•             Dienst C0/C1: Iris De Bolle, met mailadres iris@wzc-olv-roosdaal.be

•             Dienst BW: Leen Baeyens, met mailadres leen.baeyens@wzc-olv-roosdaal.be

 

Heeft u andere vragen, dan kan u deze richten naar:

•             Algemeen directeur: Filip Rooryck, met mailadres filip.rooryck@wzc-olv-roosdaal.be

•             Verantwoordelijke bewonerszorg voor dienst A1 en BW: Veerle Meganck, met mailadres veerle.meganck@wzc-olv-roosdaal.be

•             Verantwoordelijke bewonerszorg voor dienst A0 en C0/C1: Nathalie Bruyland met mailadres nathalie@wzc-olv-roosdaal.be

•             Algemene vragen naar info@wzc-olv-roosdaal.be

 

Naast mailverkeer, kan u ons ook volgen op onze facebookpagina.

We proberen dagelijks iets te posten met wat sfeerfoto’s, want al onze medewerkers doen hun uiterste best om het voor uw familielid zo aangenaam mogelijk te maken. De zaken die we posten op sociale media, worden uiteraard grondig gescreend en er wordt rekening houdend met ieders wensen rond de GDPR.

 

U kan skypen met uw familielid. U dient hiervoor vooraf telefonisch contact op te nemen, zodat we de videochat kunnen opstarten. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag, telkens van 14u tot 16u.

We bekijken of we via doodle kunnen werken, om ook andere tijdstippen te kunnen aanbieden. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

 

Boodschappen

Omdat het Conona virus op bepaalde materialen tot 72 u kan overleven, hebben we intern besloten om alles 72u in bewaarneming te nemen vooraleer dit tot bij de bewoners gaat. Dit om verspreiding zoveel mogelijk te kunnen uitsluiten. U mag gerust nog fruit of andere zaken brengen, maar kies in de winkel dan bijvoorbeeld groene bananen ipv rijpe… Yoghurt en andere gekoelde voedingswaren worden afgeraden, gezien de stockruimtes niet gekoeld zijn.

Er werden aan het onthaal 2 karren geplaatst:

-              een kar om materialen te brengen: linker kant

-              een kar voor afhaling van bijvoorbeeld was: rechter kant.

 

Wenst u was of iets anders te komen ophalen? Bel dan vooraf naar het WZC, dan kunnen wij ervoor zorgen dat het pakje meteen ter beschikking ligt en hoeft u  niet te wachten.

Pakjesoverdracht bij voorkeur van maandag tot vrijdag van 10u tot 11u en van 15u30 tot 16u30.

 

Er mogen GEEN boodschappen via de ramen van de bewoners doorgegeven worden! Bewoners mogen hun ramen niet openen om familieleden te spreken, knuffelen of pakjes aan te nemen. Dit is een bron van mogelijke overdracht!

Gezien er 115 bewoners in het WZC verblijven, willen nogmaals uitdrukkelijk vragen om alle gebrachte zaken in een gesloten zak te brengen, geen open tassen EN daarop de naam en het kamernummer langs de buitenzijde te noteren.

 

Alle medewerkers en alle bewoners meten dagelijks tweemaal hun temperatuur om alert te blijven voor een mogelijke besmetting. We hebben vrijwilligers die mondmaskers maken in afwachting van een mogelijke levering van de overheid. Zolang er evenwel geen uitbraak van het virus is, is het verbruik ook zeer beperkt.

 

We hopen erop dat u de rest van de familie ook informeert rond deze communicatie.

 

Alvast onze hartelijke dank!

Namens directie en medewerkers van het Woon-en zorgcentrum O.L.Vr.

 

 

                                                                                          

BRIEF AAN DE FAMILIELEDEN/BEZOEKERS dd. 12/03/2020

Beste Mevrouw,

Beste Heer, 

 

Wij hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen ontvangen die wij ter voorkoming van de verspreiding van het Corona Virus (Covid-19)  in het woonzorgcentrum dienen toe te passen. 

 

Er is een bezoekersverbod ingesteld vanaf 12 maart 2020. De maatregel is belangrijk om onze bewoners preventief te beschermen, gezien ze een zwakke gezondheid hebben. Voorlopig duurt deze maatregel tot het einde van de Paasvakantie, dus tot en met 19 april 2020.

Hierbij wat nuttige info, weetjes en tips:

 

 • Wens je contact met het verzorgend/verplegend personeel om informatie rond de toestand van je familielid in te winnen: bel dan bij voorkeur tussen 9u en 16u30 op het nummer: 054/33.27.00. Wij garanderen de medische zorgen. Ons team, de huisartsen en de CRA volgen ons WZC op. Indien de toestand van uw familielid zou veranderen, contacteren wij u.
 • Wil je boodschappen (fruit, koekjes, was, …) afgeven? Dan kan dit van maandag tot vrijdag van 10u tot 11u en van 15u30 tot 16u30 (andere schikkingen zijn mogelijk, mits motivatie) afgezet worden aan het onthaal. Brengt u boodschappen, steek deze dan in een gesloten plastic