Vrije dagen

Elk personeelslid beschikt over 34 vrije dagen.

Dit aantal is opgebouwd uit 24 vakantiedagen (20 dagen conventionele vakantie,3 dagen C.A.O.-vakantie en 11 juli), 10 officiële feestdagen.

Verder passen wij de sectorale C.A.O. m.b.t. de arbeidsduurvermindering toe. Het verplegend en verzorgend personeel, de paramedici en alle andere personeelsleden tewerkgesteld in een zorgteam hebben vanaf 45 jaar recht op arbeidsduurvermindering.

Een voltijdse werknemer heeft recht op :

  • vanaf 45 jaar: 1 dag per maand of 96 u per jaar
  • vanaf 50 jaar: 2 dagen per maand of 192 u per jaar
  • vanaf 55 jaar: 3 dagen per maand of 288 uren per jaar

Deeltijdse werknemers hebben recht op een evenredige toekenning, naar verhouding van hun tewerkstellingsbreuk.

Andere personeelsleden van minstens 45 jaar hebben eveneens recht op deze arbeidsduurvermindering op voorwaarde dat ze de voorgaande 2 jaren bij dezelfde werkgever minimum 200 uren hebben gewerkt waarvoor ze een vergoeding voor onregelmatige prestaties (zondag, zaterdag, feestdag, nachtdienst of onderbroken diensten) of een overeenstemmende compensatierust hebben gekregen. Voor deeltijdse werknemers wordt die vereiste 200uur herleid in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

Werknemers die geen recht hebben op bovenvermelde arbeidsduurvermindering, hebben recht op 38u bijkomende vakantie vanaf 50 jaar, 76 uren vanaf 52 jaar en 152 uren vanaf 55 jaar.

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal bijkomende vakantie-uren herleid in verhouding tot de contractuele arbeidsduur.